Historische Vereniging Klenckerheugte

Logo Klenckerheugte
Historische Vereniging Klenckerheugte
Ga naar de inhoud
Welkom op de website van Historische Vereniging Klenckerheugte.
Oprichting en doelstelling
De Historische Vereniging Klenckerheugte is opgericht op 26 maart 2001. In de oprichtingsakte is het doel van de vereniging als volgt omschreven: Het bevorderen van de studie en het uitbreiden van de kennis van de geschiedenis van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen en omgeving, in de ruimste zin genomen, en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen, die zich bij die geschiedenis betrokken voelen. Het werkgebied omvat derhalve de dorpen Oosterhesselen, Gees en Zwinderen alsmede het bijbehorende buitengebied.
Havezathe De Klencke
De Klinkenberg
Verklaring van de naam
Als naam van de vereniging is gekozen voor Klenckerheugte. Deze naam is bedacht door Willem Hegen uit Gees, destijds lid van de oprichtingscommissie van de vereniging. Ten westen van Gees ligt de Klinkenberg en ten oosten van Oosterhesselen ligt de havezathe De Klencke. Door deze twee namen samen te voegen en het woordje berg te vervangen door het Drentse woord heugte, ontstond de naam van de vereniging. In het logo van de vereniging (ontwerp van Klaas Schepers) komen beide historische bouwwerken in gestileerde vorm voor.
Bestuur
Bij de start van de vereniging bestond het bestuur uit vijf leden. Vanwege de stormachtige groei van het ledental werd het aantal bestuursleden aan het eind van het oprichtingsjaar al uitgebreid tot zeven personen.
Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:
Jan Katerberg (voorzitter)
Henk Stevens (secretaris)
Herman Meijer (penningmeester/ledenadministratie)
Lammie Kuipers-Staal
Truus Oosting-Hidding
Wiep Vleems-Hendriks
Henk ten Napel
Als adviseur is Harm Jan Lesschen bij alle bestuursvergaderingen aanwezig.
Lidmaatschap
De contributie van de vereniging bedraagt € 20,-- per jaar.
Gezinsleden kunnen ook lid worden en betalen € 5,-- contributie per jaar. De leden hebben gratis toegang tot de ledenavonden die vier keer per jaar worden georganiseerd en kunnen (over het algemeen) gratis deelnemen aan andere activiteiten van de vereniging. Ook ontvangen zij vier keer per jaar het tijdschrift Klenckerheugte.
Het lidmaatschap kan elk moment ingaan en geldt dan voor de rest van het lopende kalenderjaar. Leden die in de loop van enig jaar per 1 januari van dat jaar lid worden, ontvangen alle tijdschriften van dat jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij dit vóór 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris.
Wilt u lid worden? Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan. Wilt u iemand anders aanmelden als lid? Geef hem of haar een jaarabonnement cadeau. Een cadeaubon is verkrijgbaar bij het secretariaat.
Overige gegevens
Bankrekeningnummer:  NL87RABO 0359 2655 37
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:  04064231
Fiscaal nummer (ANBI):  8162 33 044
Webmaster Jan Arp
Terug naar de inhoud